Privacyverklaring

Privacybeleid Vereniging Dorpsbelangen Leens
( bijgewerkt op 16 juni 2018 )

Verklaring
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is met ingang van 25 mei 2018 van kracht gegaan. Deze nieuwe privacywetgeving zorgt voor versterking en uitbreiding van ieders privacy rechten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraagt van organisaties dat ze zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens.
Vereniging Dorpsbelangen Leens verwerkt persoonsgegevens en wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Elke verwerking van gegevens die wij doen, voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG).
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Vereniging Dorpsbelangen Leens behartigd de belangen van de inwoners van het dorp Leens en wil de contacten tussen de inwoners van het dorp Leens bevorderen. Via onze website (www.leensonline.nl) en overige sociale media geven wij informatie aan leden en niet-leden. Daarbij kunnen wij privacygevoelige informatie verwerken en wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Gebruik van persoonsgegevens
Als lid van Vereniging Dorpsbelangen Leens, heeft u bepaalde gegevens bij ons aangeleverd. Dat kunnen o.a. persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens
Voor administratieve doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• bedrijfsgegevens
• NAW-gegevens
• e-mailadres
• geslacht
• IBAN
• telefoonnummer

Foto’s en video’s
Vereniging Dorpsbelangen Leens maakt foto’s en video’s tijdens de vele activiteiten in het dorp Leens. Deze plaatsen we op onze website en op Facebook. Dit doen we voor ons archief en ook laten we daarmee zien aan de inwoners van Leens en alle belangstellenden wat er bij de verschillende gelegenheden is gebeurd. Voor het maken van foto’s en video’s vragen we toestemming.
Mocht u onverhoopt toch informatie op de verschillende media vinden waarvan u denkt dat dit u direct aangaat en wat niet met toestemming van u is geplaatst, dan kunt u altijd contact opnemen met Vereniging Dorpsbelangen Leens op het e-mailadres: dorpsbelangenleens@gmail.com.

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de beschikbare persoonsgegevens):
• om uw inschrijving te verwerken voor het lidmaatschap
• om uw vraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.
• u van nuttige informatie te voorzien in het belang van u, het dorp Leens, de inwoners van het dorp Leens, of Vereniging Dorpsbelangen Leens

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij wij dit met u overleggen en u hiervoor akkoord geeft aan Vereniging Dorpsbelangen Leens. Ook geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Profilering en cookies
Bij het bezoeken van de website (www.leensonline.nl) wordt uw bezoek geregistreerd. Dit heeft als doel de website te verbeteren en zal nooit met derde partijen worden gedeeld.
Op deze website worden statistieken geregistreerd om te kijken waar wij de website kunnen verbeteren.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen Leens toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 4 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 4 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder uw toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.
Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle informatie die op onze website staat (teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming opgenomen. Het is niet toegestaan om, zonder onze toestemming, deze informatie te kopiëren, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen.

Meldplicht datalekken
Wanneer wij een datalek hebben zijn wij verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Hebt u een mogelijk datalek bij ons ontdekt? Meldt dit dan zo snel mogelijk bij dorpsbelangenleens@gmail.com, vermeldt in uw e-mail de gegevens waarmee wij met u in contact kunnen komen en beschrijf kort het (mogelijke) datalek.

Identificatie
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen over deze verklaring dan horen wij dit graag. U mag dan een e-mail sturen naar dorpsbelangenleens@gmail.com of maak gebruik van ons contactformulier op de website.