Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens

Notulen 9e bijeenkomst Samenwerkende Verenigingen Leens (SVL), d.d. 22 juni 2015

Locatie: Kantine FC Leo

Aanwezig namens:
Peter Kolkena Huis voor de Sport Groningen
Arjen Fledderman FC LEO (voorzitter)
Jantje Koning Dorpsbelangen Leens
Johs van der Klei IJsbaanvereniging De Marne (Verslag)
Coos Hovius EHBO
Jilles Littel AVV Merna
Franke Koksma Dorpsvisie
Jack Kamminga Huis voor de Sport Groningen
Jan Ekster Ondernemers Belangen Leens
Judith Veenstra Muziekvereniging Wilhelmina
Arjan van Duinen Ondernemers Belangen Leens

Opening
Arjan Fledderman opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom. Huib Kamsma is de vervanger van Henrieke Veenstra gedurende haar zwangerschapsverlof. Ellen Kiewiet van de gemeente De Marne schuift vanavond aan om voorgenomen activiteiten inzake het Werkmanjaar toe te lichten.

Notulen bijeenkomst 22 april 2015
De notulen worden onveranderd vastgesteld.

Dorpsvisie, evaluatie bijeenkomsten
Franke en Jantje geven aan veel positieve reacties te hebben ontvangen naar aanleiding van de keukentafel gesprekken en geen enkele negatieve. Verder geven zij aan dat Peter heel veel en goed werk heeft verricht voor de eerste aankondiging van deze gesprekken. Om de evaluatie van de keukentafelgesprekken structuur te geven heeft Franke een agenda opgesteld.

Aanmelding. De aanmelding via de behoeftepeiling had concreter gekund. De locaties en de data hadden bekend moeten zijn om direct concrete afspraken te kunnen maken met belangstellenden. De algemene aankondiging is door slechts enkele verenigingen onder haar leden verspreid.

Opkomst. We hebben op de drie locaties ruim zestig deelnemers aan de gesprekken mogen verwelkomen. Telkens groeide de belangstelling per avond.

Communicatie. Deze verliep zeer goed.

Presentielijst. Er is tijdens de gesprekken niet met presentielijsten gewerkt. Wanneer dit wel was gebeurd dan was er meer inzicht geweest in de leeftijdsopbouw van de deelnemers.

Locaties en tijdstippen. Drie verschillende avonden van de week en drie verschillende locaties zijn als nuttig en prettig ervaren.

Nazitten. Aansluitend aan de gesprekken was op twee locaties de mogelijkheid om nog even na te zitten. Dit is zeer positief ontvangen en voor een volgende keer is het een aanbeveling om dit iets ruimer te organiseren.

Tijdsduur. Voor de gesprekken stond twee uur ingepland. Dat is aan de krappe kant zo is gebleken en een volgende keer zou hier meer tijd voor moeten worden genomen of dienen er kleinere gespreksgroepen worden geformeerd. Voor de terugkoppeling van de belangrijkste onderwerpen per groep zou meer ruimte moeten worden ingericht.

Gespreksleider en notulist. Deze taken liepen tijdens de gesprekken op een positieve wijze door elkaar.

Formulieren. Deze werden als zeer praktisch ervaren als leidraad voor de gesprekken. Ook de inhoud was goed. De openingsvraag om als eerste het meest positieve punt van het dorp te benoemen brak veelal het ijs.

Omvang gespreksgroepen. Gebleken is dat de groepen uit maximaal zes personen dienen te bestaan.

Vervolg.

Er wordt aan gedacht nog een vierde bijeenkomst te organiseren voor spijtoptanten en leden van de SVL die als gespreksleider en/of notulist tijdens de eerste bijeenkomsten hebben gefungeerd. Daarna zal er een zogenaamde stickeravond worden georganiseerd om de besproken onderwerpen te prioriteren. Nienke stelt vervolgens de dorpsvisie in concept op en DBL/SVL kunnen hierop vervolgens reageren en daarna specifiek maken voor wat betreft het uitvoeringsdeel.

Werkmanjaar

Ellen Kiewiet van de gemeente De Merna geeft een toelichting op het Werkmanjaar 2015.

De Stichting Werkmanjaar heeft contact gezocht met de gemeente De Marne met de vraag of zij in het kader van het Werkmanjaar activiteiten wil ontplooien in Leens. I.s.m. Borg Verhildersum is reeds met een basisschool uit Leens gestart met het opzetten van een tentoonstelling in Welgelegen. Dick Zolderman van de Stichting Werkmanjaar heeft een Werkmanroute gemaakt door het dorp Leens en hiervan een boekje samengesteld. Deze route is gemarkeerd door bordjes en gesubsidieerd door de gemeente De Marne. In het kader van het bestaansrecht van het dorp Leens is het van belang zich te profileren door gebruikmaking van bekende personen die het dorp heeft voortgebracht. Zo heeft de Stichting Werkmanjaar het plan opgevat om in een weekend in oktober door kunstenaars kunstuitingen (graffiti) geïnspireerd door het werk van Werkman op (bijvoorbeeld) gevels aan te laten brengen. De kunstenaars (studenten van de Hogeschool v.d. Kunst) staan klaar maar het plan moet nog worden uitgeschreven waarna fondsen dienen te worden aangeboord. De gemeente vraagt DBL om het dorp hierbij te betrekken. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat dit idee positief wordt ontvangen. De aan te brengen kunstuitingen dienen wel een permanent karakter te hebben. Wel vraagt men zich af of het niet te laat is om hiervoor nog tijdig een subsidie aan te vragen en gehonoreerd te krijgen. DBL zal een wervend artikel publiceren in het Dorpsbulletin om de inwoners van Leens geschikte locaties aan te laten dragen. Margreet zal binnen de gemeente De Marne de eventueel benodigde vergunningen verzorgen.

 

Successen

EHBO en het Rodekruis hebben hun krachten gebundeld. Afgelopen zaterdag hebben zij zich voor de eerste keer gezamenlijk ingezet tijdens het Truckerfestival in Ulrum.

De Stichting zwembad De Marne heeft tijdens de zwemvierdaagse 103 deelnemers mogen begroeten.

 

WVTTK

Peter geeft aan weinig respons te hebben ontvangen bij de inventarisatie ten behoeve van de organisatie van de etalageweek. Dit moet een jaarlijks terugkerend evenement worden en het is daarom van belang dat de eerste editie een succes wordt. Daarom wordt besloten de eerste editie in 2016 te organiseren. Het zwembad zou daar een goede locatie voor kunnen zijn.

Peter heeft de resultaten van de behoeftepeiling bijna geheel uitgewerkt. De volgende vergadering zal de terugkoppeling plaats vinden.

Tije Barkema zal volgende keer aanwezig zijn om het jongerenwerk en de jeugdsoos te bespreken.

 

Volgende bijeenkomst SVL

Woensdag 16 september 2015 om 20.00 uur.